Diwrnod dros Fywyd 2019 – Cam-drin yn y Cartref

Pla cam-drin yn y cartref
Dywedodd Iesu:
‘Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf,
oherwydd iddo f’eneinio
i bregethu’r newydd da i dlodion.
Y mae wedi f’anfon i gyhoeddi
rhyddhad i garcharorion
ac adferiad golwg i ddeillion
i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd,
i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd.’
Luke 4:18-19

Hanes Laura

ʻLaura yw fy enw* ac rwy’n 43 blwydd oed. Mae gennyf dair merch ac wyres brydferth.

Yn ystod blynyddoedd lawer o briodas, cefais fy ngham-drin yn gyson gan fy ngŵr. Torrwyd fy nannedd ac ar sawl achlysur fy nhagu nes bod yn anymwybodol. Er gwybod bod ei ymddygiad yn annerbyniol, roedd awydd taer arnaf i wneud i’m priodas weithio.’

I ddarllen hanes Laura yn llawn a dysgu am ymatebion gan yr Eglwys yn y maes hwn, ewch i www.dayforlife.org.
*Newidiwyd enwau er mwyn gwarchod hunaniaeth y goroeswyr.

Problem annioddefol

Mae un allan o bedair menyw a thua un allan o chwech o ddynion yn dioddef gan gam-drin yn y cartref yn ystod eu bywyd. Lleddir dwy fenyw bob wythnos yn Lloegr gan bartner neu gyn-bartner.
Mae esgobion Lloegr a Chymru, yr Alban, ac Iwerddon wedi dewis canolbwyntio ar gam-drin yn y cartref fel thema Diwrnod dros Fywyd 2019. Rydym yn dymuno dwysáu ymwybyddiaeth o fynychter y broblem hon trwy’n gwledydd. Cydnabyddwn fod dynion, menywod a phlant yn dioddef cam-drin yn y cartref gan wŷr priod, gwragedd, rhieni ac aelodau eraill o’r teulu. Ni ddylai trais fel hyn gael ei oddef na’i gyfiawnhau byth. Mae’n ymosodiad ar urddas y person dynol.

Mae’r Eglwys yn cydnabod y briw a achosir i’r rheini sydd wedi cael eu cam-drin yn y cartref. Medd y Pab Francis:
ʻMae’r angen yn parhau am ddileu arferion annerbyniol. Rwy’n meddwl yn neilltuol am y driniaeth wael a ddioddefir weithiau gan fenywod, trais yn y cartref ac amryw fathau o gaethiwed sydd, yn hytrach na bod yn arddangosiad o rym gwrywaidd, yn weithredoedd o lwfrdra. Mae’r trais geiriol, corfforol, a rhywiol a ddioddefir gan fenywod mewn rhai priodasau yn mynd yn groes i holl natur yr uniad priodasol.’ (Amoris Laetitia 54)

Sut y gall plwyfi a chymunedau Catholig fod yn llefydd diogel, croesawgar, a chynorthwyol?

Galwad yw hyn ar ein plwyfi, ysgolion a chymunedau Catholig i fynd ati i ystyried, dysgu a gweithredu ynghyd er mwyn inni allu cynorthwyo’r rheini sy’n dioddef gan gam-drin yn y cartref yn ein plwyfi, ein gweithleoedd, a hyd yn oed yn ein cartrefi ein hunain. Mae gwybod beth i edrych amdano a chanfod yr arwyddion yn golygu y gallwn, yn unigol a chyda’n gilydd, wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae’n bryd dechrau siarad a gweithredu. Ewch i www.dayforlife.org i wybod mwy am yr hyn gallwch ei wneud.

Ffeithiau am Ddiwrnod dros Fywyd

Dethlir Diwrnod dros Fywyd yn flynyddol gan yr Eglwys Gatholig yn Iwerddon, yr Alban, Lloegr a Chymru. Diwrnod ydyw â’r nod o godi ymwybyddiaeth ynghylch ystyr a gwerth bywyd dynol ymhob cam a chyflwr ohono. Bydd enillion y Diwrnod dros Fywyd a gynhelir mewn plwyfi yn mynd tuag at hybu urddas y person dynol trwy ddosbarthu grantiau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan brosiectau sy’n cefnogi’r amcan hwn; ac eleni rydym yn croesawu’n neilltuol bobl sy’n gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr cam-drin yn y cartref. Gwerthfawrogir eich rhodd yn fawr.
Am ragor o wybodaeth, ac er mwyn rhoi ar-lein, ewch i dayforlife.org/donate

dayforlife.org
Ymddiriedolaeth Gatholig i Loegr a Chymru, 39 Sgwâr Eccleston, Llundain SW1V 1BX. Cwmni cyfyngedig trwy warrant a chofrestredig yn Lloegr a Chymru. Cwmni Rhif 4734592, Rhif Elusen 1097482
 

Download

DFL19 Postcard

 

Guidance Supporting people who may be experiencing domestic violence

 

Domestic Abuse Sticker